Päivähoidon aloittaminen ja päivähoidon arki

Hoitopaikkaan tutustuminen
Hyvä kasvatuskumppanuus perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Lapsen edun mukaista on, että perhe tutustuu riittävän monta kertaa hoitopaikkaan ennen hoidon alkamista. Tutustumiskäyntejä suunniteltaessa ja sovittaessa huomioidaan lapsen ikä ja aiempi hoitohistoria. Huoltajat sopivat tutustumisajan hoitopaikan kanssa.

Hoitoaika
Lapsen hoitoaika tarkennetaan ja sovitaan päivähoitosopimusta tehtäessä. Lapsen ja perheen edun mukaista on, että huoltajien loma-ajat ja vapaapäivät ovat myös lapsen vapaa-aikoja. Lapsen sairauspäivistä ja muista poissaoloista tulee ilmoittaa hoitopaikkaan mahdollisimman pian. Jos sovittuihin hoitoaikoihin tulee muutoksia, pitää niistä ilmoitetaan hoitopaikkaan välittömästi.

Päivähoidosta hakeminen
Päivähoitoon tuotaessa lapsi on huoltajansa vastuulla kunnes päivähoidon henkilökunta on vastaanottanut hänet. Päivähoidosta haettaessa lapsi on henkilökunnan vastuulla kunnes huoltaja tai huoltajan kirjallisesti valtuuttama mielellään täysi-ikäinen henkilö on hänet vastaanottanut.

Loma-ajat
Koulujen loma-aikoina tehdään kysely hoidon tarpeesta lapsen huoltajille. Ruokailu Päivähoidossa tarjotaan monipuolista ja terveellistä ruokaa.

Ruokailu
täydentää lapsen kotiruokailua sekä tutustuttaa lapsen erilaisiin maku- ja ruokailutottumuksiin. Lisäksi lapselle opetetaan kauniita pöytätapoja. Jos lapsella on erityisruokavalio, täytetään ruokavalioon liittyvät tiedot tarkasti lapsen esitietokaavakkeeseen.

Vaatetus
Lapsella tulee olla:
• tarkoituksenmukainen ja sääolosuhteisiin sopiva vaatetus, sadevaatteet
• jarrusukat/tossut
• vaihtovaatteita kohtuullisesti likaantumisen ja kastumisen varalta.

Pienen lapsen tullessa hoitoon tarvitaan lisäksi:
• vaipat
• tutti ja tuttipullo
• unilelu
• vaunut tarvittaessa

Tavaroiden vaihtumisen välttämiseksi lapsen kaikki vaatteet ja tavarat on hyvä nimikoida.

Lapsen sairastuminen ja lääkehoito
Lapsen sairastuttua hänet voi tuoda päivähoitoon vasta, kun hän on terve ja ulkoilukuntoinen (ollut kuumeeton ja oireeton päivän). Lapsen ja hoitopaikan muiden lasten edun mukaista on, että lasta ei tuoda toipilaana hoitoon.

Päiväkodissa on terveydenhuollon laatima ohjeisto lasten sairastamisesta ja toipilasajoista.

Lapsen allergioista ja mahdollisista muista hoitoon vaikuttavista sairauksista keskustellaan ennen hoidon aloittamista ja toimitetaan tarvittaessa lääkärintodistus.

Tapaturman sattuessa asiasta ilmoitetaan välittömästi huoltajille ja lapsi toimitetaan asianmukaiseen hoitoon. Päivähoidossa olevat lapset on vakuutettu tapaturman varalta.

Lapsen sairastuessa äkillisesti hoitopäivän aikana, asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja hän hakee lapsen pois hoidosta.

Edellä mainittujen tapauksien varalta hoitopaikassa on oltava ajan tasalla olevat tiedot siitä, mistä huoltajat hoitopäivän aikana tavoittaa.

Lapsen kasvun tueksi
Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä hoito-ja kasvatushenkilökunnan sekä huoltajien kesken. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa. VASU on lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen tueksi tehty suunnitelma, jonka toteuttamista arvioidaan säännöllisesti ja jota päivitetään tarvittaessa. Perheelle annetaan täytettäväksi lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma etukäteen ja tämän pohjalta vanhemmat ja päivähoitoyksikön aikuinen käyvät yhteisen VASU- keskustelun vuosittain. Suunnitelma on lapsen etu ja se seuraa lasta koko päivähoidon ajan.

Varhaiskasvatuksessa lapsen tuen tarpeet pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain, jotta tukitoimet voidaan aloittaa heti. Lähtökohtana on laaja-alainen näkemys lapsen tuen tarpeesta, jota arvioidaan ja suunnitellaan yhteistyössä vanhempien sekä erityislastentarhanopettajan (elto) kanssa. Suunnitelma kirjataan lapsen VASUun. Lapselle annettava tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tuki vaihtelee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen alueilla ja sitä järjestetään lapselle päiväkodissa mahdollisuuksien mukaan.


LIIKUNNALLINEN PÄIVÄKOTI
ILOPIRPANA - KAUPUNGINMETSÄ
Savottatie 16, RAAHE
(Kaupunginmetsä)
Puh. 040 168 3129 paivakoti@ilopirpana.fi